Stadgar

Stadgar för Upsala Fabriks- och Hantverksförening

Stadgar antagna vid årsmöte 2015-04-22.

1. Föreningens firma

Föreningens firma är Upsala Fabriks- och Hantverksförening.

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala.

3. Föreningens ändamål

Upsala Fabriks- och Hantverksförening har till ändamål att inom Uppsala kommun vara en fristående
sammanslutning av hantverkare, företagare och företagsledare. Föreningen skall främja medlemmarnas intressen
bland annat genom:
– att stödja och samarbeta med näringslivet och lokala intresseorganisationer
– att främja företags- och yrkesutbildning
– att verka för god samvaro medlemmar emellan och
– att förvalta föreningens egendom.

4. Medlemskap

a) Till medlem antas hantverkare, företagare eller företagsledare inom hantverk, industri och närstående servicegrenar.

b) En enhällig styrelse kan dessutom anta annan sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

c) Person, som gjort sig förtjänt härav, kan på styrelsens förslag av föreningen kallas till hedersledamot.

d) Medlem, som inom fastställd tid ej erlagt påförd medlemsavgift, kan efter beslut av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.

e) Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller beslut, eller som skadar föreningens anseende eller uppträder uppenbart illojalt, kan genom beslut med 2/3 majoritet av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.

5. Föreningssammanträden

a) Ordinarie sammanträden;

1. Årsmöte hålls senast 30 april.

2. Höstsammanträde alternativt Högtidssammanträde hålls under oktober månad

b) Extra sammanträden hålls då styrelsen finner det erforderligt eller då minst tio medlemmar skriftligen begär det. Ärende, som önskas behandlat, skall därvid anges.

c) Kallelse utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma.

d) Föreningens sammanträden skall, om ej särskilt hinder föreligger, hållas i föreningens lokaler.

e) Vid början av varje föreningssammanträde utses två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

f) I alla frågor, som handläggs vid föreningssammanträde, äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock skall lott skilja vid val och vid sluten omröstning.

g) Röstning får ej utövas genom fullmakt.

6. Årsmöte

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. På årsmötet kan det inte fattas beslut i andra frågor än de som är meddelade i dagordningen. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a) Godkännande av dagordningen

b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

c) Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.

d) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

e) Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

f) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för året.

g) Föredragning av revisorernas berättelse

h) Fastställelse av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår

i) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning

j) Fastställande av årsavgift samt förslag till budget för det nya räkenskapsåret

k) Behandling av inkomna motioner och styrelsens egna förslag

l) Val av ordförande och styrelseledamöter

m) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

n) Val av två ledamöter till valberedningen.

o) En tredje ledamot utses av styrelsen och denne skall vara sammankallande.

7. Föreningens styrelse

a) Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst åtta och högst tolv styrelseledamöter, vilka väljs av årsmötet.

b) Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år med iakttagande att vid varje årsmöte halva antalet ledamöter väljs. Avgående ledamot kan omväljas.

c) Ledamot skall vara medlem i föreningen.

d) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare.

e) Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens fasta och lösa egendom.

f) Styrelsen sammanträder i den ordning ordföranden – eller vid förfall för denne vice ordföranden – bestämmer.

g) Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande och bland dessa ordföranden eller vice ordföranden. Inom styrelsen har varje ledamot en röst.

h) Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Har ledamot ej till protokollet låtit anteckna avvikande mening anses antecknade beslut biträdda av samtliga närvarande.

i) Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreterare och kassör, två i förening.

j) Alla ärenden skall beredas av styrelsen innan de förelägges föreningen för avgörande,

k) Styrelsen äger rätt att till sin hjälp utse erforderliga förvaltare och nämnder, med av styrelsen fastställda befogenheter.

8. Styrelsefunktionärernas åligganden

Ordföranden åligger:

a) att tillse att föreningens stadgar efterföljs

b) att föreningens och styrelsens beslut verkställs

c) att leda föreningens och styrelsens sammanträden

d) att å föreningens vägnar underteckna utgående officiella skrivelser

Sekreteraren åligger:

a) att på ordförandens uppdrag utfärda kallelser till föreningens och styrelsens sammanträden

b) att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden

c) att upprätta skrivelser och handlingar samt föra föreningens medlemsregister

d) att registrera och förvara föreningens korrespondens och handlingar

Kassören åligger:

a) att avisera och inkassera avgifter

b) att föra räkenskaper enligt bokföringslagens bestämmelser

c) att handha föreningens kassa och bankmedel

d) att senast den 1 mars ha räkenskaperna avslutade och tillgängliga för revisorerna

e) att vid varje styrelsesammanträde avge rapport över föreningens ekonomiska ställning

9. Medlemsavgifter

a) Medlem betalar av årsmötet fastställd årsavgift.

b) Medlemsavgift löses per kalenderår.

c) Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter

d) Medlem, som uppnått pensionsålder, betalar en reducerad avgift som beslutas av styrelsen.

10. Föreningens bibliotek och arkiv

För föreningens bibliotek och arkiv ansvarar styrelsen, med rätt enligt punkt 7k, delegera lämpliga personer inom föreningen för dessa uppgifter.

11. Revision

Revisorerna skall enligt god revisionssed granska föreningens räkenskaper, värdehandlingar och protokoll, samt i god tid före årsmöte avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

12. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

13. Stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på två föreningssammanträden, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

14. Föreningens upplösning

a) Förslag om föreningens upplösning skall göras skriftligen till ordinarie föreningssammanträde, och därefter remitteras till styrelsen, som till nästkommande ordinarie sammanträde avger utlåtande över förslaget.

b) För genomförande av beslut om föreningens upplösning krävs behandling av ärendet på två ordnarie föreningssammanträden, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Vid båda beslutstillfällena gäller 2/3 majoritet.

c) Upplöses föreningen skall dess tillgångar överföras till en av föreningen utsedd stiftelse, vars avkastning delas ut i form av stipendier för utbildning inom hantverks-, industri- och serviceyrken.